NAUDOJIMOSI SVETAINE PATARIA.LT TAISYKLĖS

Taisyklių taikymas ir aiškinimas:

 1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp svetainės www.pataria.lt įgaliotojo atstovo UAB „Menai", k.302811691, reg. adresu Savanorių per. 68, Vilnius, el. pašto adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (toliau PATARIA.LT), ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine PATARIA.LT (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis (toliau – Paslaugos), Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis besąlygiškai ir neatšaukiamai. Jei nesutinkate, Jūs neturite teisės naudotis jokiomis Paslaugomis nė Svetaine.

1.3. Pagal šias Taisykles Paslaugos apima bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant konsultacijų užsakymą ir gavimą, reklamos talpinimą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą ir t.t.

1.4. Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teikiamos Klientui už atlygį.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir PATARIA .LT reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Bendrosios sąlygos:

2.1. PATARIA.LT suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę gauti patarimą, konsultaciją svetainėje skelbiamomis temomis.

2.2. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso PATARIA.LT . PATARIA.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.5. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją, duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda PATARIA.LT teises naudoti šią informaciją, duomenis.

Kliento teisės ir pareigos:

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą savo el.pašto adresą;

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar pateikiama informacija ir duomenys:

3.1.4.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.4.2. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.4.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.4.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralės normoms;

3.1.4.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;

3.1.4.6. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su PATARIA.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus;

3.1.6. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;

3.1.7. nedelsdamas pranešti PATARIA.LT apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir duomenų pasikeitimus ir pakeisti informaciją Svetainės anketoje;

3.1.8. nedelsdamas el.paštu pranešti PATARIA.LT , jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo (ar juridinio asmens atstovas), turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.1.12 punktuose;

3.2.3. supranta ir sutinka, kad tarp Kliento ir PATARIA.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui, Klientas įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o PATARIA.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.2.5. supranta ir sutinka, kad PATARIA.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių 5 punktu.

PATARIA.LT teisės ir pareigos:

4.1. PATARIA.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles, teisės aktus ar moralės normas arba nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis, apgaudinėja kitus Klientus, nevykdo prisimtų įsipareigojimų dėl paslaugos pateikimo bei apmokėjimo ar kitaip netinkamai elgiasi;

4.2. PATARIA.LT turi teisę tirti Taisyklių pažeidimus, teisę (bet ne pareigą) stebėti Kliento veiksmus Svetainėje;

4.3. PATARIA.LT turi teisę bet kada pakeisti ar pertvarkyti Svetainę, kad būtų patogiau naudotis.

4.4. PATARIA.LT turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Klientui pareikalavus, pateiks Klientui sąskaitą.

4.5. PATARIA.LT turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 100 litų, Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1.1 – 3.1.5 punktuose.

4.6. PATARIA.LT turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus.

4.7. Šalys susitaria, kad PATARIA.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

Mokamos paslaugos:

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka PATARIA.LT už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. PATARIA.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.4. ir 4.5. punktuose, PATARIA.LT , Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. PATARIA.LT turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą.

Asmens duomenys:

6.1. PATARIA.LT turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar PATARIA.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

6.2. Klientas suteikia teisę PATARIA.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą PATARIA.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.

6.3. PATARIA.LT naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

6.5. PATARIA.LT neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

Atsakomybės ribojimas:

7.1. Klientas sutinka, kad PATARIA.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš PATARIA.LT pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. PATARIA.LT nėra ir nebus atsakingas dėl Svetainėje pateiktos konsultantacijos turinio ir iš to kilusių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. PATARIA.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas bet kokią informaciją.

7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad PATARIA.LT niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

7.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad PATARIA.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

7.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog PATARIA.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui už nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

7.8. PATARIA.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 50 (penkiasdešimties) litų suma.

Taisyklių keitimas:

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, PATARIA.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. PATARIA.LT praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdama apie tai Svetainėje.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

8.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Baigiamosios nuostatos:

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi tarp PATARIA.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal PATARIA.LT buveinės vietą.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas užsiregistruos svetainėje ir galios visą santykių tarp Kliento ir PATARIA.LT laiką.